PE:ET №1-2016

English
RESEARCH METHODOLOGY
 
SPORTIZATION OF PHYSICAL EDUCATION
 
SCHOOL PHYSICAL EDUCATION
I.I. Plotnikova, G.Ya Galimov, M.D. KudryavtsevAdvanced approach to physical education at primary school
 
UNIVERSITY PHYSICAL EDUCATION
T.N. Shutova, I.M. Bodrov, O.V. Mamonova, P.A. Kondrat'evFitness technologies in university physical education
 
«CHILDREN'S TRAINER» – journal in journal
 
M.Yu. Tochigin, E.Yu. Sysoeva, A.M. Smirnov, R.Yu. Bulychev Swimming training sessions: differentiated approach
I.Yu. Gorskaya, L.N. Verigo, M.Yu. Moor Stabilography to assess coordination abilities of students
D.A. Matveev, A.A. Potsipun, V.A. Yashkin, N.V. Vaganova, A.G. LevitskiyTrends between psychosomatic health self-rating and emotional lability
O.V. Bulgakova, T.V. Bryukhovskikh, D.A. Shubin, V.V. Ponomarev, A.V. Ukolov Integrative training technology for female university students to do basic conditioning exercises
A.V. Markelov, A.N. Savchuk, V.V. Ponomarev, E.N. Konopleva, A.V. Ukolov Educational technology of reviving national competitive-game exercises in university physical education
 
RECREATIVE PHYSICAL CULTURE
 
SPORTS RESERVE TRAINING